• โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์

  • พิธีไหว้ครู

  • กิจกรรม English Camp

  • กิจกรรมวันสุนทรภู่

  • การประชุมผู้ปกครอง

  • การเดินขบวนพาเหรด

  • พาเหรดกีฬาสี

  • ทำบุญตักบาตร

united casino

ประมวลภาพกิจกรรม

 welcome

23 เมษายน 2562
โรงเรียนวิทยาราษฎร์
ยินดีต้อนรับ
ท่านผู้อำนวยการเจือศรี พูนพิพัฒน์

 

 monk

วันที่ 27 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 

โครงการบวชสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 

 hai

 6-7 เมษายน 2562

งานไหทองพาโชค ประจำปี 2562