staff

ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2561

นางเจือศรี พูนพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
jaruek passakorn supak jumnan
นายจารึก ทิพย์สุข
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ
นายภาสกร วาปีเน
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระสุขศึกษา/พลศึกษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสุภัค ขำเหม
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ฝ่ายบุคคล
น.ส.จำเนียร พรหมรัตนพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
sopida arasa kanokpan
น.ส.โศภิดา จิตจันทร์พร
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางอรสา จันทร์สัมฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางกนกพรรณ ประเสริฐศรี
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระภาษาไทย
น.ส.ฐิตินัน รอเซ็น
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
apichat oranee jureepon prayut
นายอภิชาติ ชุ่มสูงเนิน
ครู
กลุ่มสาระศิลปะ/ดนตรี
น.ส.อรณี ทองอารีย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
น.ส.จุรีพร กำหอม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นายประยุทธ วุฒาพิทักษ์
ครูผู้ทรงคุณค่า
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Adisuk  
นายอดิศักดิ์ งามสง่า
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
น.ส.นงลักษณ์ เปล่งอรุณ
ธุรการ (อัตราจ้าง) 
นายวิลาศ วัฒนกุล
คนขับรถ (อัตราจ้าง)
 
       

 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562